Kumite Active Travel

Przetwarzanie danych osobowych i RODO

Informacje o zasadach przetwarzania danychosobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rafał Drązikowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KUMITE ACTIVE TRAVEL Rafał Drązikowski, ul. Błotna 27 B, 96-313 Jaktorów, adres korespondencyjny: ul. Żyrardowska 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 661-557- 525,biuro@kumitetravel.pl. , NIP 5291755667. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych może Pan/Pani kontaktować sięnami za pomocą wiadomości e-mail : biuro@kumitetravel.pl
 2. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: dane identyfi kacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe(zamieszkania, numer telefonu, e-mail)
 3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Pana/Pani dziecka /uczestnika: dane identyfi kacyjne (m.in. imię inazwisko, wiek)
 4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka będą przetwarzane w następujących celach : – w celu dokonania rezerwacji miejsca nawybranej przez Pana/Panią imprezie turystycznej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), – w celu prowadzenia przez nas działalnościgospodarczej, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, – w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lubobrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes)(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), – w celu marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu katalogów i informacji dotyczącychusług, organizowanych imprez turystycznych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 5. Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w zakresie niezbędnym i dopuszczonymprzez obowiązujące prawo, tj. podmiotom, osobom lub organom – uprawnionym do dostępu do Pana/Pani danych sobowych bezpośrednio napodstawie i w zakresie powszechnie obowiązującego prawa, osobom i podmiotom co do których wyraził Pan/Pani zgodę na przekazanie im przeznas Pana/Pani danych osobowych; osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i spółpracownikom, którzy muszą mieć dostęp doPana/Pani danych, aby wykonywać swoje obowiązki; dostawcom usług i towarów niezbędnych dla prowadzenia przez nas działalności gospodarczej(usług prawnych, doradczych i audytorskich, dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowych i rachunkowych, kadrowych etc.),
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa (dotyczy celu jakim jestustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez nas działalnością),
 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo doprzenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody – ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bezwpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody wymaga formy pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail : biuro@kumitetravel.pl
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzaniePana/Pani danych osobowych narusza przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych.
 11. Podanie przez Pana/ Pani danych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do dokonania skutecznej rezerwacji). Niepodanie tych danych skutkowaćbędzie niemożliwością potwierdzenia rezerwacji, przesłania niezbędnych przez zawarciem umowy dokumentów i w konsekwencji możespowodować odmowę zawarcia z Panem/Panią umowy.
 12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profi lowania.

RODO

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rafał Drązikowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KUMITE ACTIVE TRAVEL Rafał Drązikowski, ul. Błotna 27 B, 96-313  Jaktorów, adres korespondencyjny: ul. Żyrardowska 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 661-557-525, biuro@kumitetravel.pl. , NIP 5291755667. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych może Pan/Pani kontaktować się nami za pomocą wiadomości e-mail : biuro@kumitetravel.pl
 2. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (zamieszkania, numer telefonu, e-mail)
 3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Pana/Pani dziecka/uczestnika: dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, wiek)
 4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka będą przetwarzane w następujących celach :
  1. w celu dokonania rezerwacji miejsca na wybranej przez Pana/Panią imprezie turystycznej [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO],
  2. w celu prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  3. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
  4. w celu marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu katalogów i informacji dotyczących usług, organizowanych imprez turystycznych [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
 5. Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w zakresie niezbędnym i dopuszczonym przez obowiązujące prawo, tj. podmiotom, osobom lub organom – uprawnionym do dostępu do Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio na podstawie i w zakresie powszechnie obowiązującego prawa, osobom i podmiotom co do których wyraził Pan/Pani zgodę na przekazanie im przez nas Pana/Pani danych osobowych; osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Pana/Pani danych, aby wykonywać swoje obowiązki; dostawcom usług i towarów niezbędnych dla prowadzenia przez nas działalności gospodarczej (usług prawnych, doradczych i audytorskich, dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowych i rachunkowych, kadrowych etc.),
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa [dotyczy celu jakim jest ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez nas działalnością],
 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody – ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody wymaga formy pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail : biuro@kumitetravel.pl
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych.
 11. Podanie przez Pana/ Pani danych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do dokonania skutecznej rezerwacji). Niepodanie tych danych skutkować będzie niemożliwością potwierdzenia rezerwacji, przesłania niezbędnych przez zawarciem umowy dokumentów i w konsekwencji może spowodować odmowę zawarcia z Panem/Panią umowy.
 12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.